Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, javna ustanova  nadležna za kreiranje i provođenje programa obavezne stručne obuke za sudije i tužioce u Federaciji BiH i obuke za osobe koje namjeravaju baviti funkcijom sudije i tužioca, vođena sviješću o važnosti aktivnog  i profesionalnog  učestvovanja  i odgovornosti i obaveza  svih subjekata uključenih u procese evropskih integracija Bosne i Hercegovine na stvaranju uvjeta za ispunjavanje kriterija ključnih za članstvo u Evropskoj Uniji, poduzela je i poduzima konkretne mjere i aktivnosti u okviru svoje zakonske nadležnosti u ostvarenju zadanih ciljeva.


Centar je, u okviru svoje nadležnosti i djelokruga rada,  učestvovao u izradi i realizirao sve mjere stavljene u odgovornost institucije  Akcionim planom za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu, te učestvovao u izradi i realizirao sve mjere iz prvog kvartala Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2016. godinu.


Direktor Centra, gosp. Arben Murtezić učestvovao je  u radu prvog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, održanog  01 i 02.12.2016. godine u Sarajevu. Sastanku su prisustvovali predstavnici delegacije Evropske unije i predstavnici institucija u Bosni i Hercegovini. Na  sastanku se sa predstavnicima Evropske Unije razgovaralo o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblastima  pravde, slobode i sigurnosti.  Delegacija EU  dostavila je listu preporuka nakon održanog sastanka Pododbora, koju je je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmotrilo i usvojilo na 93. sjednici, održanoj 8.3.2017. godine. 


Drugi sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao zajedničkog tijela EU-BiH u procesu evropskih integracija,  održan je 31.05.2017. godine u Sarajevu. Na sastanku se razgovaralo o trenutnom stanju i  postignutom napretku u realizaciji konkretnih aktivnosti u pristupanju u EU.  U pripremi  sastanka Centar je, na zahtjev DEI pripremio  pismeni doprinos za materijal za diskusiju, a sastanku je prisustvovala  gđa.Tanja Hadžiavdić.  
U zadanim rokovima Centar je završio proces odgovaranja na pitanja iz  Upitnika Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine i aktivno učestvuje u radu radnih grupa prema poglavljima acquis-a kao operativnih tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.


Predstavnici Centra  članovi su  Radne grupe za pravdu, slobodu i sigurnost, Radne grupe za pravosuđe i ljudska prava i  Radne grupe za obrazovanje i kulturu.
Direktor Murtezić član je Radne grupe za političke kriterije. Sastanak Radne grupe održan je 30.06.2017. godine u Sarajevu, a na sastanku je postignut dogovor o tehničkoj finalizaciji pitanja iz Upitnika u oblasti političkih kriterija i preuzete konkretne obaveze institucija.


Sve  aktivnosti na planu evropskih integracija  Centar realizira u koordinaciji sa Direkcijom za evropske integracije i Komisijom Vlade Federacije BiH za koordinaciju i praćenje obaveza federalnih organa uprave koji se odnose na evropske integracije.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top