Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 24/02, 40/02, 59/02 i 21/03) i  člana 9.  Pravilnika o kategorijama, izboru, pravima i obavezama edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, (broj: 05-38-119-03/18 od 07.03.2018. godine),  u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Centra, broj:05-38-483-03/17 od 12.10.2017. godine. godine,  Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH objavljuje

 

K O N K U R S
za izbor i imenovanje edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine


I

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine za realizaciju Programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca i Programa početne obuke iz slijedećih oblasti:

1. Krivičnopravna oblast,
2. Građanskopravna oblast,
3. Ustavnopravna oblast,
4. Oblast upravnog prava,
5. Oblast radnog i porodičnog prava,
6. Oblast privrednog i finansijskog prava,
7. Oblast prekršajnog prava,
8. Oblast medijacije i arbitraže,
9. Oblast Evropskog prava i prava Evropske unije,
10. Evropska konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama,
11. Unaprijeđenje vještina menadžment i metodologije podučavanja,
12. Oblast komunikacije, komunikologije, psihologije i andragogije,
13. CMS/TCMS vještine i tehnologije; tehnologije on line učenja,
14. Strani jezici,
15. Druge oblasti materijalnog i procesnog prava i vještina


II

Na konkurs se mogu  prijaviti sudije i tužioci, kao i lica koja ispunjavaju osnovne uslove za vršenje sudijske i tužilačke funkcije u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, te pravni stručnjaci za pojedine pravne oblasti, profesori univerziteta, ovlaštena službena lica- eksperti za pojedine oblasti zaposleni u državnim organima i drugim organizacijama, agencijama za provođenje zakona i nevladinim organizacijama, kao i međunarodni eksperti iz određenih pravnih oblasti, procesnog i materijalnog prava i vještina.

 

III

Kandidati koji obavljaju funkciju sudije ili tužioca obavezni su dostaviti svoju prijavu na uredno popunjenom prijavnom obrascu.

Ostali kandidati su dužni, uz prijavni obrazac, dostaviti i slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):
- Dokaz o stečenom obrazovanju ( fakultetska diploma, dokaz o stečenom specijalističkom zvanju ili drugom akademskom zvanju)
- Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (za kandidate koji se prijavljuju kao lica koja ispunjavaju uslove za vršenje sudijske i tužilačke funkcije u skladu sa Zakonom)
- Potvrdu o sadašnjem zaposlenju
- Dokaze o prethodnom iskustvu u oblasti obuke i stručnog usavršavanja sudija i tužilaca (potvrde, uvjerenja).

Prijavni obrazac kandidati mogu preuzeti u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH ili na web stranici: www.fbih.cest.gov.ba

IV

Izbor i imenovanje na listu edukatora Centra vrši se po postupku i u skladu sa kriterijima utvrđenih Pravilnikom o kategorijama, izboru, pravima i obavezama edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine- dalje: Pravilnik
Pravilnik je objavljen na web stranici Centra: www.fbih.cest.gov.ba.


V

Prijave na konkurs podnose se na adresu:

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
Ul. Halida Nazečića broj 4.
71000 Sarajevo
( Konkurs za izbor i imenovanje edukatora)


VI

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u štampanom dnevnom glasilu koji se distribuira na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je objavljen 16.05.2018.godine u Dnevnom Avazu.


                                                                                   DIREKTOR
                                                                             Arben Murtezić s.r.


Broj: 01-38-77-03/18
Sarajevo, 14.05.2018.

Tekst konkursa i prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top