Image result for opdat

Seminar “Modul 1 Nosioci pravosudnih funkcija i društvo” održan je 12./13. 09. 2018. u sali hotela “Novotel-Bristol” u Sarajevu, uz saorganizaciju Ureda za pomoć tužilaštvima u prekomorskim zemljama u razvoju” (OPDAT) Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država. Riječ je o prvom seminaru u modularnom sistemu početne obuke za generaciju sudijskih/tužilačkih stručnih saradnika/savjetnika 2018-2020.

Seminar je otvorio gosp. Dr. sci. iur. Davor Trlin (JU CEST F BiH) koji je, nakon izlaganja na temu “Post-konfliktna reforma pravosuđa” učesnicima predstavio organizaciju i funkcionisanje Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, te modularni sistem početne obuke koji će ovi stručni saradnici/savjetnici pohađati ove i naredne dvije godine.

 

 

Edukatori prvi dan su bili gosp. Mirza H. Omerović, Zamjenik Glavnog disciplinskog tužioca u Uredu disciplinskog tužioca UDT-a VSTV-a BiH i gosp. Aldijana Porča, disciplinski tužilac. Gospodin Mirza H. Omerović je govorio o profesionalnim i etičkim standardima te o Smjernicama za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH. Gospođa Porča je iznijela nekoliko praktičnih primjera primjene Smjernica, te učesnicima ukazala na recentnu praksu disciplinskih postupaka.

Na početku drugog dana je gosp. Davor Trlin sa učesnicima analizirao međusobni odnos pravosudnih institucija u BiH,  na način da je prodiskutovao raspodjelu sudske funkcije između BiH i entiteta, sa posebnim osvrtom na pitanje “treba li Bosni i Hercegovini Apelacioni/Vrhovni sud” te neka otvorena pitanja jurisdikcione zaštite ljudskih prava u BiH, posebno odnos redovnih sudova i Ustavnog suda BiH u kontektu člana VI./3.c) Ustava BiH.

 

 

Ostatak seminara je bio posvećen rodnoj ravnopravnosti u pravosuđu. Edukatorica je bila gosp. mr. sci. iur. Mihaela Jovanović, sudija Općinskog suda u Živinicama. Gospođa Jovanović je učesnicima prvo dala opšte napomene o zabrani diskriminacije, te uradila vježbu razlikovanja pola i gendera”. Edukatorica je sa učesnicima analizirala međunarodne standarde i bosanskohercegovački pravno-sistemski okvir zaštite od diskriminacije po osnovu pola i roda.

 

 

U slijedećem bloku predavanja je govorila o seksualnom uznemiravanju u pravosuđu i zakonodavstvu i sudskoj praksi, te o oblicima i posljedicama seksualnog uznemiravanja. Seminar je okončan hipotetičkim slučajem iz oblasti rodnih predrasuda u građanskom pravu, koje je pripremila sudija Jovanović. Ova edukatorica je takođe pripremila i učesnicima predstavila rezultate istraživanja  pitanja implicitnih i eksplicitnih rodnih predrasuda, nakon čega je sa učesnicima pokrenula diskusiju o njima.


Učesnicima su podijeljene Smjernice za prevenciju seksualnog i rodnog zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Njih je razvio panel pravosudnih stručnjaka iz BiH, a Visoko sudsku i tužilačko vijeće BiH usvojilo ih je u februaru 2015. godine. Rad Panela podržali su OPDAT i Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške kroz projekat Rod i reforma pravosuđa u BiH, koji su u partnerstvu implementirali Atlantska inicijativa i DCAF.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top