26. 02. 2019. godine JU CEST F BiH i Njemačka Fondacija za međunarodno pravo (IRZ Fondacija) su u Sarajevu organizovali napredni seminar “Kolektivna zaštita prava u BiH u svjetlu prava EU”.
IRZ Fondacija pruža CEST-u veliku podršku u realizaciji obuka iz domena Prava EU, prvenstveno angažovanjem vodećih eksperata iz BiH i regije. Obuka je izvedena za sudije, tužioce i pripradnike stručne službe Ustavnog suda BiH, i to one koji imaju predznanje iz fundamentalnih postulate pravnog poretka i institucionalnog sistema.

 


Prije otvaranja seminara, predstavljen je Vodič o obrazloženoj sudskoj odluci, koji je produkt saradnje Ustavnog suda BiH i AIRE Centra iz Londona. 2017. godine je održan pravosudni forum, koji je rezultirao određenim preporukama, a te preporuke su, zapravo, u najvećoj mjeri inkorporirane u sadržaj Vodiča i predstavljaju smjernice sudijama s ciljem ujednačavanja sudske prakse kako bi se ispunili zahtjevi dati članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, konkretno jednim njenim segmentom-pravom na obrazloženu sudsku odluku. Publikaciju je predstavio gosp. Mirsad Ćeman, potpredsjednik Ustavnog suda BiH.

 


Edukator na seminaru je bio gosp. Prof. dr. Zlatan Meškić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, koji je govorio o koletivnoj zaštiti u oblasti zaštite potrošača (o novim razvojima u materijalnopravnoj zaštiti potrošača, te procesnim pogodnostima za potrošače u zakonodavstvu BiH i EU), i kolektivnoj zaštiti u oblasti zabrane diskriminacije (analizirao materijalnopravne odredbe o zabrani diskriminacije te procesnopravne aspekte zabrane diskriminacije).

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top