24. 04. 2019. godine JU CEST F BiH i Njemačka Fondacija za međunarodno pravo (IRZ Fondacija) su u Sarajevu organizovali seminar “Odnos Evropskog prava i domaćeg prava BiH”.
Edukatori na seminaru su bili: gosp. Doc. dr. Melita Carević, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Republika Hrvatska) i gosp. Prof. dr. Zlatan Meškić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

 


Edukatori su pripremili anonimni test koji je prije i nakon seminara proveden sa učesnicima, a tačne odgovore sa pojašnjenjima je dao profesor Meškić. Testovi se izvode u skladu sa Peer Review preporukama Evropske komisije. Na osnovu rezultata testa, utvrđeno je da je seminar bio uspješan i da su učesnici seminara poboljšali vlastito znanje.

 

U skladu sa dnevnim redom seminara, u prvom dijelu je gosp. Carević govorila o pravnim izvorima EU i njihovom dejstvu u pravu država članica EU (primarno i sekundarno pravo EU, praksa Suda EU; izravni i neizravni učinci izvora prava EU; nadređenost prava EU) i interpretacijskom učinku prava EU prije stupanja u članstvo (tumačenje zakona u skladu s direktivom u praksi Suda EU i harmonizacijska klauzula iz SSP-a  i interpretacijski učinak), a u drugom je gosp. Meškić govorio o dejstvu izvora prava EU u pravu BiH u predpristupnom periodu (potrošačko pravo i pravo konkurencije u BiH u svjetlu prava EU; tumačenje zakona u BiH u svjetlu sekundarnog prava EU; kolektivna tužba u BiH u svjetlu prava EU i harmonizacijska klauzula iz SSP) i primjeni prava EU u BiH na primjerima iz prakse sudova u BiH iz oblasti potrošačkog prava, antidiskriminacijskog prava i prava konkurencije. Profesor Meškić je sa učesnicima, kroz rad u grupi, riješio primjer prema zakonodavstvu BiH kojim je implementirano pravo EU.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top