Projekat pravne reforme je u okviru komponente "Jačanje regionalne saradnje institucija za pravosudnu obuku na Zapadnom Balkanu (WB JTIs)" razvio smjernice za sudije koje presuđuju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja.

Na zajedničkim sastancima zaključeno je da bi trebalo razviti smjernice o rodno osetljivom pristupu za rješavanje slučajeva nasilja zasnovanog na polu i učiniti ih dostupnim sudijama koje rješavaju krivične predmete sa elementima rodno zasnovanog nasilja. Ova tema je u skladu sa Konvencijom o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasiljem u porodici (Istanbulska konvencija iz 2011. godine), kao i sa Strategijom za jednakost Vijeća Evrope 2018-2021.

Institucije za obuku u pravosuđu na Zapadnom Balkanu su se složile da je važno za pravne stručnjake da podignu opštu svijest o najvažnijim pitanjima ženskih prava. Da bi žene imale jednak pristup pravdi, sudije bi trebalo da usvoje rodno osjetljiv pristup u svom radu i obezbijede tumačenje zakona u skladu sa suštinskim pojmovima jednakosti i međunarodnih ljudskih prava.

 

U tu svrhu GIZ je sklopio partnerstvo sa Vijećem Evrope (CoE) i angažovao stručnjaka koji je izradio Smjernice.

 

Cilj Smjernica je da:

- Pomogne u širenju znanja i rodnom senzibilisanju sudija koje rješavaju slučajeve nasilja zasnovanog na rodu;

- Pripremi sudije za adekvatnu primjenu najbolje evropske prakse u rješavanju slučajeva nasilja zasnovanog na polu na odgovarajućim nacionalnim nivoima;

- Obezbijedi da sudije u regionu mogu pristupiti adekvatnim referencama iz ključnih dokumenata Vijeća Evrope koja regulišu rodno zasnovano nasilje (kao što su: Istanbulska konvencija, Strategija za ravnopravnost Vijeća Evrope za 2018-2021, kao i relevantna sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava);

 

Smjernice možete preuzeti ovdje…

Download guildlines here...