Dana 20./21. 05. 2019. godine u sali CEST-a F BiH, održana je dvodnevna obuka novoimenovanih tužilaca i tužilačkih stručnih saradnika/savjetnika o vještinama zastupanja optužnice. Obuka je izvedena u saorganizaciji sa OPDAT-om. 

Edukatori su bili : gosp. Branko Perić, sudija Suda Bosne i Hercegovine te: gosp. Sanin Bogunić, gosp. Senad Osmić i gosp. Samir Selimović, tužioci Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Dnevni red je, pored analize slučajeva, posebno obuhvatio uvodne izjave, direktno ispitivanje, unakrsno ispitivanje i završne riječi. Obuka je bila fokusirana na vještine, na pristup “uči radeći”, na način da se nakon ex chatedra izlaganja tematskih cjelina, te demonstracije, izvela simulacija suđenja, gdje su učesnici od edukatora imali komentare o izvođenju zastupanja optužnice. Ovo je posebno važno budući da su učesnici mogu vidjeti izvođenja svojih kolega i čuti dobre i loše strane njihovih vještina.