Dana 29. 05. 2019. godine u sali CEST-a F BiH, u organizaciji Fondacije Centar za javno pravo i Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, održan je stručni skup “Govor mržnje na internetu i elektronskim medijima”. Upravni odbor CEST-a F BiH je prepoznao važnost ovog skupa i Odlukom proširio Program stručnog usavršavanja CEST-a F BiH za 2019. i ovom obukom.

Skup su otvorili gosp. Dr. sci. Arben Murtezić, direktor JU CEST F BiH i gosp. Prof. dr. Edin Šarčević, Direktor Fondacije za javno pravo.

Skup je bio koncipiran kao savjetovanje u kojem su predstavljeni žurnalistički, krivičnopravni, civilnopravni i javnopravni aspekti problema, gdje se nastojalo u dijaloškoj formi utvrditi pojavne oblike govora mržnje, pokušati definirati pravno upotrebljiv pojam te definirati pretpostavke odgovornosti za širenje govora mržnje na elektronskim medijima.

Medijsko-žurnalistički asspekt su predstavili gosp. Amer Džihana, medijski analitičar i gosp. Mehmed Halilović, bivši ombudsmen za medije i dugogodišnji novinar. Krivičnopravni aspekt je predstavila gosp. Dr. Ljiljana Filipović, sudija Vrhovnog suda F BiH. Gosp. Amir Kapetanović, sudija Suda Bosne i Hercegovine je bacio više svjetla na civilnopravne aspekte odgovornosti za govor mržnje, te uveo učesnike u temu javnopravnih standarda u pogledu prakse Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH, o kojoj su detaljnije govorili zaposlenici stručne službe Ustavnog suda BiH, gosp. Sevima Sali Terzić, viša pravna savjetnica sudije Ustavnog suda BiH  te gosp. Franjo Dragičević, viši stručni saradnik u Uredu registrar Ustavnog suda BiH.

Seminaru su prisustvovale sudije/tužioci sa svih nivoa sudske vlasti u BiH.

 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top