U saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini,  Ured za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (DoJ/OPDAT-a) Ministarstva pravde SAD-a, izvršena je revizija modula “Nosioci pravosudnih funkcija i društvo”. Na web stranici Centra objavljujemo njegovu elektronsku verziju.

Modul služi kao edukativni materijal i kao osnov za kreiranje dnevnih redova seminara početne obuke stručnih saradnika/savjetnika i novoimenovanih sudija/tužilaca, na kojima se učesnicima predstavljaju fundamentalni postulati organizacije pravosuđa, te standarda profesionalne etike, sa posebnim osvrtom na rodnu ravnopravnost u pravosuđu.

Prva verzija modula je izdata 2009. godine, ali od tada su se desile brojne promjene u organizacionim, materijalnim i procesnim propisima u BiH, izvršenim s ciljem daljeg približavanja bosanskohercegovačkog pravosuđa demokratskim standardima.

S tim u vezi, ukazala se potreba da se Modul ažurira, kako bi informacije u njemu bile aktuelne čitalačkoj publici.

Modul sadrži četiri podmodula, I to:

 -Podmodul I “Položaj Nosilaca Pravosudnih funkcija”

 - Podmodul II “Organizacija pravosuđa u BiH”

 - Podmodul III “Profesionalni i etički standardi”

 - Podmodul IV “Ravnopravnost polova unutar pravosudnih institucija”

 

Modul su revidirali: gosp. Dr. sci. iur. Davor Trlin, iz CEST F BiH (prva dva podmodula);  gosp. Mirza H. Omerović, zamjenik Glavnog disciplinskog tužitelja u UDT-u VSTV – a BiH i gosp. Aldijana Porča, disciplinska tužiteljica u UDT-u VSTV-a BiH (podmodul III) i gosp. mr. sci. iur. Mihaela Jovanović, sudija i predsjednica Građanskog odjeljenja Općinskog suda Živinice (podmodul IV).

Ovo je treći po redu edukativni materijal koji smo kreirali u skladu sa DoJ/OPDAT-om, a prva dva su se odnosila na zloupotrebe u javnim nabavkama, te na vještine zastupanja optužnice.

Modul možete pogledati OVDJE