U saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini,  a putem Ureda za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT) Ministarstva pravosuđa SAD, 02./03. 09. 2019. godine u sali hotela “Courtyard by Marriott”, u Sarajevu, održan je prvi seminar početne obuke u trogodišnjem modularnom sistemu obuka, na temu “Nosioci pravosudnih funkcija i društvo”.

Seminar je izveden u skladu sa planom početne obuke stručnih saradnika/savjetnika u pravosuđu, a dnevni red je kreiran na osnovu revidiranog “Modula 1 Nosioci pravosudnih funkcija i društvo”, koji je prerađen I dopunjen, pod pokroviteljstvom OPDAT-a. O Modulu je kod otvaranja seminara kratko govorio Dr. sci. iur. Davor Trlin, viši stručni saradnik u JU CEST F BiH.

Gosp. Trlin je takođe učesnicima govorio o organizaciji i funkcionisanju JU CEST F BiH, te ih uputio u njihove obaveze u modularnom sistemu početne obuke, sa upoznavanjem sa sadržajima seminara.

 

 

Nakon toga su predstavnici UDT-a VSTV-a BiH: gosp. Mirza H.Omerović, zamjenik Glavnog disciplinskog tužitelja i gosp. Aldijana Porča, disciplinska tužiteljica govorili o: profesionalnim standardima sudijske i tužilačke etike, Smjernicama za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH, sa praktičnim osvrtom, te disciplinskim postupkom i praksom.

 

 

Drugog dana je gosp. Davor Trlin govorio o: raspodjeli pravosudne funkcije između BiH i užih političko-teritorijalnih jedinica; otvorenim pitanjima jurisdikcione zaštite u BiH, te o konfliktu pravnih normi/multirazinskoj zaštiti u primjeni ljudskih prava (sa vježbom koja je obuhvatala primjenu prava EU i EKLJP u slučaju povezanom sa diskriminacijom po osnovu seksualne orijentacije, sa posebnim osvrtom na vremensko važenje evropskog prava u domaćem pravnom sistemu, na primjerima Austrije i BiH, uz komparaciju).

 

Nakon njega je gosp. mr. sci. iur. Mihaela Jovanović, sudija i predsjednica Građanskog odjeljenja Općinskog suda u Živinicama, govorila o rodnim predrasudama u pravosuđu, u kontekstu etike i integriteta. Posebno je govorila o rodnom i seksualno zasnovanom uznemiravanju u pravosuđu. Takođe je obradila, u mjeri u kojoj je potrebno, i druge povezane teme, kao što su: nasilje u porodici, silovanje kao krivično djelo, i rodne predrasude u porodičnom pravu. Metodologija koju je ova edukatorica koristila bila je raznovrsna, od ex chatedra predavanja, rada na hipotetičkim slučajevima, do filmova i testova. Na osnovu ovoga svega je ova edukatorica ocijenjena u evaluacijskim upitnicima koje su učesnici anonimno popunili prosječnom ocjenom 5, što je ujedno i najveća ocjena za jednog edukatora u početnoj obuci od momenta početka njenog izvođenja (od 2009. godine). I ostali edukatori su dobili visoke prosječne ocjene, a prosječna ocjena seminara (sačinjena na osnovu uvida u 28 upitnika) je 4,95.

 

Slijedeći Modul (2 – Građanska oblast) se održava u Sarajevu, 26./27. 09. 2019., predavači će biti: gosp. Amela Mahić-Samardžić, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu i gosp. mr. sci. iur. Adnan Baručija, sudija Kantonalnog suda u Zenici.