Centar za edukaciju sudija i tužilaca F BiH i Centar za obuku i studiranje pravosuđa Holandije organizovali su 23./24. 09. 2019. godine, u sali JU CEST F BiH edukaciju edukatora iz evropskog prava.

Nakon predstavljanja vještina, osvrta i tehnika obavljanja razgovora., učesnici su upoznati sa fundamentalnim postulatima Evropskog prava (ugovori, razlika između Evropskog i nacionalnih prava/zakona, prednost u primjeni, direktna dejstva, osnovne slobode, tumačenje), uz analizu predmeta trgovine. Krajem prvog dana sačinjen je osvrt i rekapitulacija didaktičkih vještina. Drugi dan je započeo grupnom prezentacijom sa povratnim informacijama. 

Planirano je da se 24./25. 10. 2019. godine u prostorijama JU CEST F BiH održi pilot obuka iz domena Evropskog prava, gdje će edukatori biti sudije koje su prošle ovu edukaciju edukatora, a koje iskažu interes.

Osnovni cilj ove obuke je da se Evropsko pravo približi izabranim stručnjacima, kako bi se proširio fond edukatora iz oblasti Evropskog prava. Učesnici su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa organima i institucijama Evropske unije te njihovim funkcionisanjem u okviru cjelokupnog sistema, sa procesima donošenja zakonskih akata i ključnim presudama Evropskog suda pravde.

Voditelji obuke su bili gosp. Rosemarie Smit, predavač za didaktičke vještine i gosp. Marc Fierstra, sudija Vrhovnog suda Holandije.

Edukaciju edukatora  je okončalo ukupno 11 sudija.