Dana 10.10.2019. godine, u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Savjet o pravima pojedinaca u Europi (AIRE centar) i Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI) predstavili su Priručnik o djelotvornom oduzimanju imovinske koristi i međunarodnim standardima i Priručnik o mehanizmima i primjerima najbolje prakse međunarodne saradnje u postupku oduzimanja imovinske koristi.

Obje publikacije su razvijene i objavljene u okviru dvogodišnjeg regionalnog projekta „Jačanje kapaciteta za borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje mjera za oduzimanje imovinske koristi“  koji finansira Vlada Velike Britanije. Priručnici imaju za cilj podržati i ohrabriti tužitoce, sudije i praktičare iz regije zapadnog Balkana koji rade u ovoj oblasti, da u praksi primjenjuju postojeće zakone, alate i mehanizme za oduzimanje imovinske koristi.

Priručnik o djelotvornom oduzimanju imovinske koristi u skladu s europskim i međunarodnim standardima pruža sveobuhvatan pregled međunarodnih i europskih standarda o oduzimanju dobiti stečene kriminalom i korupcijom, ocrtava rad nadzornih tijela Vijeća Europe u pogledu tih standarda i ispituje zaštitne mjere koje je razvio Evropski sud za ljudska prava u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima. Sadrži i opsežan pregled nacionalnih zakonodavstva svih jurisdikcija zapadnog Balkana i pruža objašnjenje koncepta proširene konfiskacije u komparativnoj perspektivi.

Priručnik o mehanizmima i primjerima najbolje prakse međunarodne saradnje u oduzimanju imovinske koristi za cilj ima pružanje pomoći stručnjacima koji se bave oduzimanjem imovine pružanjem uputstava o najboljoj praksi za međunarodnu saradnju. Također sadrži odgovarajuće međunarodno i evropsko zakonodavstvo, standarde i mehanizme za međunarodnu suradnju i praktično je oružje za istražitelje, tužioce, sudije i druge institucije koje su uključene u praćenje i identifikaciju, zamrzavanje i oduzimanje imovine, konfiskaciju, uključujući prošireno i oduzimanje zasnovano na neosuđivanju i raspolaganje međunarodnom imovinom.

Priručnike možete preuzeti ovdje:

 

- Priručnik o djelotvornom oduzimanju imovinske koristipribavljene krivičnim djelom u skladu s evropskim i međunarodnim standardima

 

- Priručnik za obuku Instrumenti i najbolje prakse u međunarodnoj saradnji za oduzimanjeimovinske koristi