Centar za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH je, zajedno sa Vijećem Evrope, 11.-13. 11. 2019., bio organizator edukacije edukatora na temu “Pravo na obrazloženu sudsku odluku u krivičnim stvarima”.

Edukatori edukatora,  su bili: gosp. Dr. sci. iur. Ljiljana Filipović, sudija Vrhovnog suda F BiH i gosp. Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica u Ustavnom sudu BiH.

Selektovane sudije krivičnopravnog referata su u tri dana slušale slijedeće teme: “Osnovna pravila o formi presude” (gosp. Filipović), “Standardi obrazložene presude prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima” (gosp. Sali-Terzić), “Obavezna sadržina izreke presude” (primjeri iz prakse) (gosp. Filipović), “Zahtjevi na koje presuda mora odgovoriti” (gosp. Filipović), “Direktna primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima: Primjeri i rad na predmetu” (gosp. Sali-Terzić), “Obrazloženje presude: određenost i potpunost razloga za činjenične i pravne zaključke, odgovor na argumente stranaka, pozivanje na zakone i sudsku praksu (primjeri iz prakse)” (gosp. Filipović), “Obavezan odgovor u presudi na navode o povredi Evropske konvencije” (gosp. Sali-Terzić), “Obavezan odgovor u presudi na navode o povredi Evropske konvencije, analiza navoda prema Evropskoj konvenciji” (gosp. Sali-Terzić), “Obrazloženje presude-ocjena vjerodostojnosti iskaza svjedoka” (gosp. Filipović), “Analiza pismeno izrađenih presuda (primjeri iz prakse)” (gosp. Filipović), “Obrazloženja pritvora, zahtjevi Evropske konvencije o ljudskim pravima” (gosp. Sali-Terzić), “Obrazloženja pritvora, zahtjevi Evropske konvencije o ljudskim pravima: primjeri iz prakse” (gosp. Sali-Terzić), i “Metodologija izlaganja”.

Edukacija edukatora je okončana podjelom certifikata.

Druga edukacija edukatora, ona iz građanske oblasti, za selektovane sudije iz cijele BiH, će biti organizovana u CEST-u RS-a u decembru.

U narednoj godini bi se trabale održati dva okrugla stola/radionice o obrazloženju presude u parničnom postupku  i pet okruglih stolova o obrazloženju presude u krivičnom postupku.

Okrugle stolove/radionice bi trebali voditi po jedan edukator i 1 novi edukator iz tima edukatora.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top