Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine je dana 29./30.09.2020. godine u saradnji sa Vijećem Evrope održalo dvodnevnu edukaciju u okviru implementacije projekta JUFREX II na temu „Primjena zakona o zaštiti od klevete“, iz oblasti građanskog prava gdje su ciljana grupa bili sudije. Ovom seminaru je prisustvovalo 26 sudija iz Federacije Bosne i Hercegovine. Edukaciju je svečano otvorio direktor CEST- a,  g - din dr.sci. Arben Murtezić. Edukatori seminara su bili g-đa Monika Mijić, Agentica Vijeća ministara BiH pred ESLJP i g-din Amir Kapetanović, sudija Suda BiH,  g-đa Sevima Sali Terzić, Viša pravna savjetnica u Ustavnom sudu BiH i ekspertica Vijeća Evrope. 

 

   

 

Cilj ovog seminara je da ojača kapacitete lokalnog pravosuđa o standardima slobode izražavanja kao i klevete, koji su određeni Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te praksom Evropskog suda za ljudska prava. Cjelokupna edukacija prisutnih učesnika o kleveti je održana kroz studije slučaja i praksu Evropskog suda za ljudska prava kao i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Također su obrađene i teme ograničavanja slobode izražavanja od strane suda upravnim, krivičnim i parničnim postupcima, kao i kleveta javne ličnosti.

 

 

Edukatori seminara su realizovali vježbe sa učesnicima i prezentirali studije slučaja koje su doprinijele bogaćenju i širenju znanja stručnjaka u domenu građanske oblasti. Prezentacije, diskusija i vježbe su sprovedene poštujući propisane sigurnosne mjere zaštite od COVID-19.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top