SEMINAR 

„KRIVIČNO PRAVNI ASPEKTI GOVORA MRŽNJE“

17./18.-05.2021.godine

 

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine je dana 17./18.-05.2021. godine u saradnji sa Vijećem Evrope održalo dvodnevnu edukaciju u okviru implementacije projekta JUFREX II u drugoj fazi na temu „Krivično pravni aspekti govora mržnja“, iz oblasti ljudskih prava i krivičnog prava. Ovom kaskadnom treningu prisustvovalo je 39 učesnika, sudija krivičnog referata, tužioca i policajaca iz Federacije Bosne i Hercegovine. Poštujući epidemiološke mjere zbog virusa Covid- 19, seminar je održan on line putem Cisco Webex platforme.

Edukatorice seminara su bile g-đa Sanja Tadić Stojisavljević, tužiteljica Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, g-đa dr.sc. Ljiljana Filipović, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i međunarodna ekspertica Vijeća Evrope, docentica  fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, g-đa Jelena Surčulija Milojević. Cjelokupna edukacija prisutnih učesnika o govoru mržnje je održana kroz studije slučaja i praksu Evropskog suda za ljudska prava uz kompariranje sa pravnim sistemom BiH.

Obuka o krivičnopravnim aspektima govora mržnje obuhvatila je diskusiju o međunarodnom okviru u BiH, dvostruki pristup Evropskog suda za ljudska prava i relevantnu  praksu Ustavnog suda BiH. Eksperti su prezentovali i na temu krivična djela počinjena iz mržnje. Na kraju drugog dana, edukatori su imali završnu diskusiju gdje su svi učesnici učestvovali. Seminar je otvorila i moderirala mr.sc. Rijalda Šabaredžović, pravna saradnica i koordinatorica projekta JUFREX II ispred CEST FBiH.