U skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja Centra za edukaciju sudija i tužioca Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu , a u saradnji sa AIRE centrom, dana 24. i 25.05.2021. godine, realizovan je online seminar „Istrage i presuđivanje slučajeva koji uključuju strane terorističke borce u Jugoistočnoj Evropi“.

Seminaru su prisustvovali tužioci i policijski službenici. 

Seminar je organizovan na osnovu projekta koji se odnosi na istragu i procesuiranje stranih terorističkih boraca u Jugoistočnoj Evropi, a koji je implementirao Ured Ujedinjenih Nacija za droge i kriminal (UNDOC).

Prvi dan seminara učesnike je pozdravio gosp. Joaquin Zuckerberg, programski službenik, Odjel za prevenciju terorizma, UNDOC. Gosp. Zuckerberg je učesnike upoznao sa projektom na osnovu kojeg se i realizira seminar te o priručniku „Strani teroristički borci: Priručnik za edukaciju sudija i tužilaca u Jugoistočnoj Evropi“, a na kojem su radili i stručnjaci iz Bosne i Hercegovine.

Seminar je moderirala mr.iur. Berina-Ina Alispahić, stručna saradnica u Centru za edukaciju sudija i tužioca Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

Edukatori na seminari su bili:

- Prof.dr. Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije;

- Prof.dr. Haris Halilović, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije;

- Prof.dr. Almir Maljević, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije;

- Dubravko Čampara, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine,

- Ćazim Hasanspahić, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine i 

- Mr.sci. Vahidin Đaltur, stalni sudski vještak informacijsko-komunikacijske oblasti.  

 

Teme koje su obrađene tokom dvodnevnog seminara su: 

 

Također, u skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja Centra za edukaciju sudija i tužioca Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, a u saradnji sa AIRE centrom, dana 07. i 08.06.2021. godine, realiziraće se seminar na temu „Edukacija psihologa za podršku sistemu pravde u slučajevima koji uključuju strane terorističke borce u Jugoistočnoj Evropi“. Ciljna grupa za ovaj seminar su stručni saradnici/savjetnici psiholozi i stručni saradnici za podršku svjedocima u sudovima, tužilaštvima i policijskim organima.

Oba seminara predstavljaju aktivnosti u cilju realizacije Akcionog plana Vlade Federacije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine 2020-2025 godine.