Nakon što je, dana 24. i 25.05.2021. godine, održan seminar na temu „Istraga i presuđivanje slučajeva koji uključuju strane terorističke borce u Jugoistočnoj Evropi“, dana 07. i 08.06.2021. godine, realizovan je seminar na temu „Edukacija psihologa za podršku sistemu pravde u slučajevima koji uključuju strane terorističke borce u Jugoistočnoj Evropi“.

Seminar je održan u skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja Centra za edukaciju sudija i tužioca Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, a u saradnji sa AIRE centrom. Realizacija seminara je bila online, putem Cisco Webex platforme.

Ciljna grupa za ovaj seminar su bili stručni saradnici/savjetnici psiholozi, stručni saradnici za podršku svjedocima u sudovima, tužilaštvima, kao i u policijskim organima.

Seminar je otvorila i moderirala Berina-Ina Alispahić, MA iur., stručna saradnica u Centru za edukaciju sudija i tužioca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cilj seminara je bio predstaviti domet, strukturu i dinamiku fenomena stranih terorističkih boraca, te omogućiti uspješno pružanje psihološke podrške osobama pod istragom i svjedocim.

Prvi dan seminara edukatori su bili prof.dr. Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije koji je učesnicima prezentovao dvije teme „Fenomen stranog terorističkog borca“ i „Nasilni ekstremizam i radikalizacija“ i Amela Huskić, sudija Suda Bosne i Hercegovine koja je obradila temu „Krivična djela u vezi sa stranim terorističkim borcima (Iskustva i praksa Suda BiH u navedenim predmetima)“.

Mr.sci Alma Taso Deljković, rukovodilac Odjeljenja za podršku svjedocima u Sudu Bosne i 

Hercegovine i Melisa Vardo, stručni savjetnik psiholog u Kantonalnom tužilaštva  Kantona Sarajevo, u svojstvu edukatorica, realizovale su drugi dan seminara.

Edukatorice su obradile sljedeće teme:

Psihološka podrška u pravosudnim institucijama; rad sa osjetljivim kategorijama svjedoka na predmetima terorizma;

Uputstvo o postupanju tužilaca i tužilačkog osoblja prema oštećenim i  svjedocima, uključujući specifične potrebe žena, djece i manjina u Kantonalnom tužilaštvu ZE-DO kantona i

Mitovi i predrasude u radu sa svjedocima.

Ovaj seminar također predstavlja aktivnosti u cilju realizacije Akcionog plana Vlade Federacije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH 2020-2025 godine.