Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca, te Helsinškog parlamenta građana Banja Luka održala je konferenciju  o praksi Evropskog suda za ljudska prava u predmetima diskriminacije i rodno zasnovane diskriminacije na radu. Konferencija se održala 14./15. 10. 2021., u hotelu “Kardial” u Tesliću. Riječ je o naprednoj obuci, kako bi se raspravile dileme u sada već bogatoj sudskoj praksi Antidiskriminacijskog prava u BiH, te kako bi se upoznali učesnici sa novim trendovima u razvoju prakse Evropskog suda za ljudska prava. Konferenciju su pozdravnim govorima otvorili: Mila Čolić (ispred CEST-a RS-a), Davor Trlin (ispred CEST-a F BiH) i Nina Šeremet (ispred OSCE-a).

Prvi izlagač je bio Dr. sc. Nedim Kulenović , iz Misije Osce u BiH, koji je govorio o proširenju garancije nediskriminacije prema članu 1. Protokola br. 12 na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima: pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava. Nakon njega je mr. sc. Adnan Kadribašić, stručnjak za ljudska prava i diskriminaciju predstavio nalaze iz publikacije OSCE-a na temu antidiskriminacijske prakse pred domaćim sudovima/odgovora sudstva na diskriminaciju u BiH te predstavio Uputstvo za korištenje dopunjenog šifrarnika CMS sistema za postupke diskriminacije koje su pod pokroviteljstvom VSTV i OSCE Misije u BiH sačinili on i mr. sc. Mihaela Jovanović, sudija Kantonalnog suda u Tuzli. Prvi dan je okončan izlaganjem Dr. sc. Davora Trlina , stručnog savjetnika u CEST-u F BiH, koji je govorio o trenutnim izazovima i budućim izgledima pozitivne diskriminacije. 

Drugog dana je Lejla Gačanica, pravna stručnjakinja, govorila o pojavnim oblicima rodnozasnovane diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja u BiH, te uporednoj sudskoj praksi u oblasti rodno zasnovane diskriminacije na radu i ključnim izazovima: praksi Evropskog suda za ljudska prava, Suda pravde Evropske unije i Evropskog komiteta za socijalna prava. 

Ukupno je na seminaru bilo prisutan 21 učesnik, iz cijele Bosne i Hercegovine.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top