Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, putem OPDAT-a organizovali su, u skladu sa Programom početne obuke i programa stručnog usavršavanja za 2021. godinu, seminare za novoimenovane tužioce na teme “Izrada tužilačkih akata” (02./03. 12. 2021.) i “Vještine zastupanja optužnice” (08./09. 12. 2021.). Oba seminara su se održali u hotelu “Ibis Styles”, u Sarajevu. 

Na prvom seminaru su edukatorice bile : gosp. Diana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine i gosp. Suada Velić, tužiteljica Federalnog tužilaštva F BiH, a na drugom: gosp. Samir Selimovič, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo; Senad Osmić, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine; Diana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Branko Perić , sudija Suda Bosne I Hercegovine. 

Seminari su bili interaktivni sa mnogo prilika da se razmotre sporna pitanja, kako bi se praktično znanje i iskustva mogla podijeliti. Učesnici su dobili mnogo savjeta od iskusnijih kolega. 

Kroz seminare su obrađene teme naredbe o sprovođenju/nesprovođenju/obustavi istrage, činjeničnog stanja u optužnici, pravne kvalifikacije krivičnog djela, žalbe, sporazuma o priznaju krivnje, pritvora, pripreme dokaza za izvođenje na glavnom pretresu, čitanja optužnice i uvodnih izlaganja, izvođenje dokaza, materijalnih dokaza, posebnih svjedoka i direktnog ispitivanja, završne riječi, osnovni principi I planiranje istrage, optužnica,, izjašnjenje i sporazum o priznanju krivnje, unakrsno ispitivanje, dodatni dokazi i presuda. 

Seminari su obuhvatili i praktični dio-vježbu izrade tužilačkih akata, te simulaciju zastupanja optužnice, u skladu sa Peer review preporukama Evropske komisije o 2018., o provjeri znanja učesnika u početnoj obuci.