Na osnovu Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2015. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 13. i 14. oktobra/listopada 2015. godine na Jahorini u hotelu “Lavina”, je održan seminar pod nazivom: „ Tehnike finansijske istrage u slučajevima trgovine ljudima“.
Seminar je organizovan u okviru zajedničke aktivnosti Centara za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, u suradnji i uz podršku Međunarodnog foruma solidarnosti EMMAUS, a u okviru projekta: „Povećanje ekspertize pravosudnih institucija o trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini i Albaniji“.  Seminar su realizirali edukatori: g-đa Dijana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine, g-đa Hajrija Hadžiomerović Muftić, tužiteljica Federalnog tužilaštva, g-din Robert van der Ende, zamjenik javnog tužioca, Nacionalni ured javnog tužioca za ozbiljne prijevare, ekološki kriminal i oduzimanje imovine Nizozemske,  g-đa Annet Koopsen, advokatica u Oudegracht Advocaten, Alkmaar, Nizozemska, g-đa Anne Tahapary, viši menadžer za međunarodne aktivnosti, Pravosudna akademija Nizozemske  i g-din Sandi Čurin, nacionalni koordinator zajedničkog tima MUP Slovenije.
Cilj seminara bio je jačanje kapaciteta sudija i tužilaca i drugih relevantnih aktera za efikasnije procesuiranje slučajeva trgovine ljudima i primjenu zaštite žrtava, primjenu tehnika finansijske istrage i oduzimanje imovine stečene ovim i sličnim krivičnim djelima.
Na ovom seminaru su obrađene teme: Međunarodni i europski standardi i prakse u Nizozemskoj: Tehnike finansijskih istraga u slučajevima trgovine ljudima; Pravni okvir Bosne i Hercegovine i praksa u Bosni i Hercegovini: Tehnike finansijskih istraga u slučajevima trgovine ljudima, uključujući oduzimanje imovine; Pregled načina za ostvarivanje naknade i izazovi u Nizozemskoj; Studija slučaja trgovine ljudima i zajednički timovi za borbu protiv trgovine ljudima; Naknada štete žrtvama trgovine ljudima – BiH kontekst i praksa; Zaštita žrtava trgovine ljudima tokom procesa ostvarivanja naknade; Slučajevi oduzimanja imovine i  Metode kalkulacije. 
Istaknuto je da je neophodno pokrenuti inicijative za izmjene i harmonizaciju pozitivnih pravnih akata u smislu većih prava i adekvatnije zaštite žrtve krivičnog djela i oštećenih u krivičnom postupku.
Seminaru su prisustvovala 24 učesnika, sudije Kantonalnog suda u Sarajevu, Okružnog suda u Banjaluci, Općinskog suda Ljubuški, Osnovnih sudova Doboj, Gradiška, Vlasenica, Prnjavor i Brčko Distrikta BiH;  tužioci Tužilaštva Brčko Distrikta BiH,  Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Okružnog tužilaštva Banja Luka,  predstavnici policijskih institucija SIPA-e; Federalne uprave policije, MUP Repubike Srpske, Granične policije, predstavnici Poreske uprave Republike Srpske  i Službe za poslove sa strancima. 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top