Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH je u skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja za 2015. godinu, organizirao seminar na temu: „Kolektivni ugovori“.

Organizacija seminara potaknuta je s' ciljem da se nosiocima pravosudnih funkcija približi kolektivni ugovor kao izvor radnog prava. Cijeneći okolnost da je 20. augusta stupio na snagu „novi“ Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 62/15), Centar se za ovaj seminar, pored teme kolektivnih ugovora, opredijelio i za analizu najbitnijih normativnih promjena u oblasti radnog prava FBiH.
Ukupno je bilo prisutno 30 učesnika, i to iz: Vrhovnog suda FBiH, Kantonalnih sudova Sarajevo, Široki Brijeg i Mostar, Općinskih sudova Kakanj, Konjic, Sarajevo, Mostar, Tuzla, Čapljina, Orašje i Ljubuški.

Uvodni panel na temu „Novi Zakon o radu FBiH“ imao je gospodin Amar Bajramović, advokat iz Sarajeva. Edukatorica na temu kolektivnih ugovora je bila gospođa Prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, redovna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Ona je u prvom panelu govorila na temu: „Razvoj i novi izazovi razvoja kolektivnih ugovora u zakonodavstvu FBiH“, a u drugom na temu: „Kolektivni ugovori i kolektivni radni odnosi u aktuelnom zakonodavstvu FBiH“.