Na osnovu Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2015. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 10. i 11. novembra/studenog 2015. godine u Sarajevu, održan je seminar za polaznike početne obuke generacije 2015/2017 pod nazivom: „Modul 4 – Izvršna i vanparnična oblast“
Seminar su realizirali stalni edukatori Centra g-đa Amela Durić, sudija Općinskog suda u Tuzli i g-đa Esma Jusić, sudija Općinskog suda u Sarajevu.

Cilj seminara Modula 4 početne obuke bio je detaljnije upoznavanje stručnih saradnika/savjetnika sa principima izvršnog i vanparničnog postupka. Tako su na ovom seminaru obrađene teme: Upoznavanje sa podobnošću izvršne isprave; Postupanje po žalbi i prigovoru - pravni lijekovi u izvršnom postupku; Odgađanje i obustava izvršenja; Izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave; Izvršenje radi namirenja novčanog potraživanja; Načela vanparničnog postupka; Ostavinski postupak i Posebni  vanparnični postupci -uređenje osobnih odnosa, uređenje obiteljskih odnosa, uređenje imovinskih odnosa i uređenje drugih vanparničnih stvari.

Grupu polaznika prve godine početne obuke generacije 2015/2017  čine stručni saradnici/savjetnici Suda Bosne i Hercegovine, Kantonalnog suda Tuzla, Općinskih sudova: Tuzla, Orašje, Bihać, Cazin, Velika Kladuša, Kiseljak, Mostar, Sarajevo, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva, Kantonalnih tužilaštava: Sarajevo, Široki Brijeg, Bihać, Livno, Tuzla i Zenica. Seminaru su prisustvovala 32 polaznika prve godine početne obuke.