13. 11. 2015. godine, u Lukavcu (sala hotela “Senad od Bosne”) i 16. 11. 2015. godine u Konjicu (sala hotela “Garden city”) održani su seminari na temu “Novine u Zakonu o parničnom postupku”. Cilj ovog seminara bilo je upoznavanje sudija s novim zakonskim rješenjima u građanskom parničnom procesnom zakonodavstvu i njihovim mogućim implikacijama u praksi, posebno u odnosu na praksu Suda Bosne i Hercegovine i sudova u RS i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, gdje se navedene novine već izvjesno vrijeme primjenjuju. Cilj je bio i uputiti sudije u tehnike njihovog ispravnog implementiranja u praksi.
Seminar u Lukavcu je organizovao CEST F BiH, a seminare u Konjicu su zajednički organizovali OSCE Misija u BiH i CEST F BiH, u skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja CEST-a F BiH za 2015. godinu. 


Edukatorica na seminaru u Lukavcu je bila gospođa Zvjezdana Antonović, sudija Suda Bosne i Hercegovine. Edukatori na seminaru u Konjicu su bili članovi – konsultanti zajedničke radne grupe Ministarstva pravde BiH, RS i F BiH za izmjene ZPP-a: gospođa Staka Gojković, sudija Vrhovnog suda RS-a i gospodin Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda F BiH i član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Edukatori su učesnicima na seminarima pojasnili zbog čega su uslijedile promjene i kakve bi mogle biti implikacije pojedinih novina u Zakonu o parničnom postupku.