Na osnovu Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2015. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 20. novembra/studenog 2015. godine u Sarajevu, održan je seminar pod nazivom: „Instrumenti rukovođenja pravosudnim institucijama“
Seminar za drugu grupu učesnika su realizirali edukatori: Erol Mujanović, ekspert VSTV BiH, Marin Zadrić, predsjednik Općinskog suda u Mostaru i Bojan Stević, predsjednik Okružnog suda u Trebinju.

Cilj ovog seminara je bio: svestrano sagledavanje problematike upravljanja ljudskim resursima u pravosudnim institucijama (njihovo pribavljanje i optimalno raspoređivanje, vođenje i motiviranje, do njihove zaštite i unapređivanja) kao i razmatranje adekvatnih metoda i tehnika pri planiranju prihoda i rashoda u cilju optimalnog struktuiranja budžeta, metoda koje su vezane za rukovođenje i lidersku poziciju. 
Obrađene su teme: Strateško planiranje; Upravljanje resursima; Liderska pozicija i odnos sudske pozicije prema liderskoj poziciji (u društvu i profesionalnoj zajednici); razmatranje Praktikuma: „Proaktivna uloga predsjednika suda u upravljanju sudom“ u okviru Projekta: „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“-IPA 2012. Praktikum je podijeljen učesnicima ovog seminara na dva pisma (latinica i čirilica), te na tri jezika (bosanski, hrvatski i srpski).

Na kraju su predstavnici VSTV BiH (Ana Stojanović i Džejlan Šehović) upoznale pretežno predsjednike sudova i prisutne IKT službenike sa novinama u software-u CMS i TCMS, koji u narednom periodu trebaju biti implementirani i biti predmet specijalističke obuke.
Seminaru je prisustvovalo 15 učesnika: dva tužioca, jedan sudija, devet predsjednika sudova i tri IKT službenika.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top