Poštovane/i,
 
U skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja za 2016. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH  u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, kojeg implementira  Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva, uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije, u saradnji sa  Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, strukovnim udruženjima sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, Centar realizuje obuke na temu „ Edukacija i obuka profesionalaca iz pravosuđa, agencija za provođenje zakona i drugih nadležnih institucija u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“.
Ključne aktivnosti na projektu se odnose na edukaciju i obuke profesionalaca iz pravosudne zajednice, agencija za sprovođenje zakona u Federaciji BiH i drugih subjekata koji imaju obavezu postupati po odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/14), dok je drugi segment projekta posvećen jačanju kapaciteta Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Navedene aktivnosti su uzajamno funkcionalno povezane.
Obuke se organiziraju kao zajednička aktivnost za tužioce, sudije i predstavnike agencija za sprovedbu zakona i drugih nadležnih organa (policija, poreski organi, finansijska policija, pravobranilaštvo, registar vrijednosnih papira i dr.) koji imaju zakonsku obavezu postupanja u okviru postupka za otkrivanje, osiguranje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje sa imovinom pribavljenom izvršenjem krivičnih djela.  
U okviru realizacije Projektnih aktivnosti urađen je edukatirvni materijal  Priručnik za praktičare na temu Oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom kojeg možete prezueti ovdje.
 
 
 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top