Poštovane/i,
 
U skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja za 2016. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH  u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, kojeg implementira  Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva, uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije, u saradnji sa  Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, strukovnim udruženjima sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, Centar realizuje obuke na temu „ Edukacija i obuka profesionalaca iz pravosuđa, agencija za provođenje zakona i drugih nadležnih institucija u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“.
Ključne aktivnosti na projektu se odnose na edukaciju i obuke profesionalaca iz pravosudne zajednice, agencija za sprovođenje zakona u Federaciji BiH i drugih subjekata koji imaju obavezu postupati po odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/14), dok je drugi segment projekta posvećen jačanju kapaciteta Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Navedene aktivnosti su uzajamno funkcionalno povezane.
Obuke se organiziraju kao zajednička aktivnost za tužioce, sudije i predstavnike agencija za sprovedbu zakona i drugih nadležnih organa (policija, poreski organi, finansijska policija, pravobranilaštvo, registar vrijednosnih papira i dr.) koji imaju zakonsku obavezu postupanja u okviru postupka za otkrivanje, osiguranje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje sa imovinom pribavljenom izvršenjem krivičnih djela.  
U okviru realizacije Projektnih aktivnosti urađen je edukatirvni materijal  Priručnik za praktičare na temu Oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom kojeg možete prezueti ovdje.