Obavještavamo nosioce pravosudnih funkcija i sve pravne profesionalce da je, u izdanju The  AIRE Centra, objavljen novi, peti po redu, broj časopisa za pravnu teoriju i praksu: Pravna hronika. 

Osim aktuelne sudske prakse evropskih i nacionalnih sudova, doprinos ovom izdanju u vidu članka o evropskim standardima edukacije u pravosuđu, dali su i stručnjaci za edukaciju iz našeg Centra. 

Časopis u elektronskom verziji možete preuzeti na linku:

http://pravnahronika.org/e-magazine/pravna_hronika_br04.pdf

Primjerke Pravne hronike, Centar će u narednom periodu distribuirati učesnicima edukacija.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top