Up

AIRE Centar

Baza evropske sudske prakse o ljudskim pravima predstavlja elektronsku zbirku odabranih odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu relevantnih za zemlje jugoistočne Evrope, i to na lokalnim jezicima (albanski, bosanski-hrvatski-crnogorski-srpski (BHMS) i makedonski). 

Baza sadrži veliki broj prevedenih presuda i odluka ESLJP-a koje su po prvi put objedinjene u elektronskom obliku, sistematizovane i lako pretražive. Pored sudske prakse, sažetaka presuda i stručnih komentara, Baza sadrži prikaz i objašnjenje svakog člana EKLJP-a, kao i pregled osnovnih principa vezanih za primjenu datog člana. 

Iako je prevashodno namijenjena sudijama i tužiocima u regionu kako bi olakšala primjenu EKLJP-a na nacionalnom nivou, Baza je dostupna svim zainteresovanim korisnicima putem linka: www.ehrdatabase.org. Baza omogućava domaćim pravnicima lakši pristup obimnoj i kompleksnoj praksi Suda u Strazburu u cilju njene bolje implementacije na nacionalnom nivou, što se pokazalo kao veliki izazov u svim zemljama širom Evrope, budući da zahtijeva inkorporiranje novog sistema prava i prilagođavanje na novi način pravnog razmišljanja. 

Bazu evropske sudske prakse o ljudskim pravima vezane za zemlje Jugoistočne Evrope je razvio AIRE centar u saradnji sa zastupnicima/agentima Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije i pred Evropskim sudom za ljudska prava. Projekat se sprovodi uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije.

Bazu centra možete pogledati na: www.ehrdatabase.org 

 

Instrumenti i najbolje prakse u međunarodnoj saradnji za oduzimanje imovinske koristi Priručnik za obuku
Priručnik o djelotvornom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u skladu s evropskim i međunarodnim standardima
Sloboda izražavanja i pravo na privatnost prema evropskoj konvenciji o ljudskim pravima
Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti
Pravosuđe po mjeri djeteta u kontekstu krivičnog prava
Zabrana diskriminacije prema evropskoj konvenciji o ljudskim pravima
Evropsko pravo o azilu kroz sudsku praksu
 
 
Powered by Phoca Download

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top