Up

Stručni radovi

Uposlenici Centra u procesu planiranja i implementacije edukacije prate i primjenjuju najviše evropske i svjetske standarde u edukaciji pravosuđa, a po prirodi posla su uvijek u dodiru sa pravosudnom praksom i pravnom teorijom. Rezultat takve djelatnosti su i stručni i naučni radovi uposlenika Centra u oblasti edukacije i oblastima prava.

 

A.Murtezić, D.Trlin: Prikaz komentara autorice dr.sci. Ljiljane Filipović "Krivična djela iz mržnje i krivična djela izazivanja mržnje", Pravna misao (Sarajevo), broj 9-10/2019, str. 100-101
A.Murtezić, D.Trlin: Prikaz analize Atlantske inicijative, Pravna misao (Sarajevo), broj 5-6/2019, str. 106-108
A.Murtezić, D.Trlin: Vodič o obrazloženoj sudskoj odluci, Pravna misao (Sarajevo), broj 3-4/2019, str. 109-110
A.Murtezić, D.Trlin: Program stručnog usavršavanja JU CEST F BiH za 2019.godinu, Pravna misao (Sarajevo), broj 1-2/2019, str. 86-89
A.Murtezić, D.Trlin: Prikaz seminara "Iskustva CEST-a Federacije Bosne i Hercegovine: Osnovno o kvalitetnoj pripremi i realizaciji obuka iz prava ljudskih prava", Pravna misao (Sarajevo), broj 9-10/2018, str. 54-57
A.Murtezić, D.Trlin: Prikaz seminara "Zaštita temeljnih prava u EU i BiH", Pravna misao (Sarajevo), broj 7-8 / 2018.
Arben Murtezić, Davor Trlin: Program stučnog usavršavanja JU CEST Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu; Pravna misao (Sarajevo), broj 3-4/2018, str.79-83.
Arben Murtezić, Davor Trlin: Prikaz seminara "Pravo na obrazloženu sudsku odluku redovnih sudova U BiH u GO", Pravna Misao (Sarajevo), broj 5-6/2018, str.90-91
Arben Murtezić, Davor Trlin: Pravo na slobodu izražavanja – član 10. EKLJP, , Prikaz JUFREX seminara, Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici br. 21., god. 11.
Mr. sci. Saliha Đuderija, Mr. sci. jur. Davor Trlin, Adela Čomić, Tanja Hadžiavdić, Dragan Uletilović, Drago Ševa, Duško Miloica, Milena Jurić, Mirsada Bajramović. Praktikum za obuku sudija, tužilaca, policije, socijalnih radnika i drugih profesional
A.Murtezić, A.Čomić: Edukacija pravosuđa u svjetlu evropskih integracija BiH.SUI GENERIS, Naučno-stručni časopis o evropskim integracijama. Godina IV, Broj 4, 2017
A.Murtezić, D.Trlin: Prikaz edukativnih aktivnosti CEST-a Federacije BiH iz oblasti zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda u 2017.godini, Pravna misao (Sarajevo), broj 1-2/2018
A.Murtezić, D.Trlin: Prikaz okruglog stola "Aktuelna praksa Ustavnog Suda BiH po apelacijama u krivičnoj oblasti" i Prikaz okruglog stola "Aktuelna praksa Ustavnog Suda BiH po apelacijama u građanskoj oblasti", Pravna misao (Sarajevo), broj 11-12/201
A.Čomić: Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija u 2018.godini u okviru CEST F BiH, Pravna hronika, broj 6, decembar 2017.
A.Murtezić, D.Trlin: Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH – pravni okvir, stanje i perspektive, Nova pravna revija, broj 2/2017
A.Tabaković: O Programu početne obuke i stručnog usavršavanja CEST F BiH i planiranim aktivnostima 2017.godine
A.Murtezić, A.Čomić: Evropski standardi za edukaciju u pravosuđu, Pravna hronika, broj 4, novembar 2016.
A.Tabaković, V. Pavlović: Mogućnosti za obuku pravnika u Bosni i Hercegovini, Pravna hronika, broj: 1/2015
 
 
Powered by Phoca Download

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top