Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH (CEST FBiH),  u okviru projekta „Efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini kroz sveobuhvatnu izgradnju kapaciteta“ uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH uspješno je realizirala  obuku novoimenovanih stručnih saradnika/savjetnika iz oblasti ratnih zločina zaposlenih u okviru IPA projekta.

 

Ova osmadnevna obuka realizirana je  u periodu od 14. – 23. juna 2017. godine u u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH.

Obuka je obuhvatila  širok dijapazon tema, a učesnicima su prezentirane stručne i praktične tematske  cjeline: „Opšta načela međunarodnog krivičnog prava“, „Genocid“, „Zločin protiv čovječnosti“, „Krivična djela ratnih zločina“, „Oblici izvršenja krivičnih djela i oblici krivice“, „Komandna odgovornost“, „Ratno seksualno nasilje“, „Mjere podrške svjedocima“, „Istrage u predmetima ratnih zločina“, „Procesne i vanprocesne mjere zaštite svjedoka“, „Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima“, „Korištenje dokaza i utvrđenih činjenica MKSJ-a“, „Izrada presude“, „Odmjeravanje kazne u predmetima ratnih zločina“, „Kaznena politika Suda BiH u oblasti ratnih zločina“, „Vještina zastupanja“, „Priprema i rukovođenje glavnim pretresom.

U prisustvu  predstavnika Misije OSCE-a u BiH i Sekretarijata VSTV BiH, gospodin Arben Murtezić, direktor CEST F BiH je  učesnicima dodijelio certifikate o uspješno završenoj obuci.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top