Na naučnom skupu sa međunarodnim učešćem “Tranzicija pravnih sistema: 30 godina nakon pada Berlinskog zida”, koji se 08. 11. 2019. održao na Pravnom fakultetu “Justinijan prvi” u Skoplju, temu “Profesionalna obuka pravosuđa u Bosni i Hercegovini u svjetlu principa efektivnosti” su pripremili/izložili  Dr. sci. Arben Murtezić i Dr. sci. Davor Trlin, Direktor i stručni savjetnik u JU CEST F BiH, te Dr. sci. Samir Forić, viši asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Izlaganje se fokusiralo na trendove u kreiranju Programa Centara koji su usmjereni na podizanje razine učinkovitosti, a time i na profesionalizam nositelja pravosudnih funkcija, posebno na obuke organizirane u suradnji sa univerzitetima i nevladinim organizacijama, usmjerenim na pitanja koja idu izvan čistog formalizma i tekstualnog pozitivizma. 

Predstavljeni su i komentirani empirijski nalazi koji se odnose na važnost stručnog usavršavanja za napredovanje u karijeri nosilaca pravosudnih funkcija, rezultati istraživanja Dr. Forića koji su pokazali da (anketa ispitanika)  pravosudna zajednica u BiH vjeruje u Centre za edukaciju sudija i tužilaca, ali i povratne informacije nositelja pravosudnih funkcija koji su prošli odabrane programe osmišljene za poboljšanje učinkovitosti pravosuđe u BiH.


Dnevni red konferencije možete pronaći OVDJE.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top