AIRE centar (Advice on Individual Rights in Europe) i Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (CEST F BiH) organizovali su stručno savjetovanje o reformi građanskog parničnog procesnog prava F BiH. Savjetovanje se održalo dva dana, 17./18. 09. 2021.  u sali hotela „Hollywood“, na Ilidži. Savjetovanje se organizovalo u  okviru projekta „Jačanje BiH sudskih kapaciteta i harmonizacija domaćih zakona i pravnih normi i usklađivanje sa evropskim standardima”, koji se provodi pod pokroviteljstvom Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Učesnici su bili sudije, advokati, pravobranioci, predstavnici institucija za besplatnu pravnu pomoć, nadležnog ministarstva pravde, Institucije Ombudsmana za ljudska prava u BiH, te akademske zajednice. 

AIRE Centar i CEST F BiH od 2014. zajedno provode brojne projekte usmjerene ka jačanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini i kapaciteta domaćih sudova da štite i unapređuju osnovna prava i slobode. Savjetovanje je nastavak saradnje na edukacijama sudija građanskog referata u BiH, a u junu su AIRE Centar i CEST F BiH održali online okrugli stol za istu ciljnu grupu u kojem je provejavao član 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Na okruglom stolu je predstavljena analiza ekspertskog tima VSTV o kvalitetu sudskih odluka u sudovima u BiH, a govorilo se i o arbitražnom sudovanju, rješavanju spornih pravnih pitanja te pisanju presuda i drugih odluka u građanskom sudskom postupku.

 

Prije moderirane diskusije, izlagači su prvog dana u dva panela iznijeli teze o izabranim segmentima parničnog sudovanja, te mogućim pravcima za transformaciju parničnog procesnog prava. Prvi blok predavanja se odnosio na teorijske aspekte i regionalnu perspektivu Hrvatske, Srbije i Crne Gore (izlagači su vodeći stručnjaci iz akademske zajednice za građansko procesno pravo u regionu: Prof. dr. Jozo Čizmić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Splitu; Doc. dr. Branka Babović Vuksanović, docentica Pravnog fakulteta u Beogradu, te Prof. dr. Ranka Račić, profesorica pravnih fakulteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu). U drugom panelu su izabrane teme iz praktičnih aspekata primjene ZPP-a F BiH predstavili: Dr. Smajo Šabić, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu; Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda F BiH; Dr. Muhamed Cimirotić, sudija Kantonalnog suda u Bihaću;  mr. sc. Adnan Baručija, sudija Kantonalnog suda u Zenici i Dr. Adis Poljić, sudija Osnovnog suda u Zvorniku. Fokus ovih izlaganja će biti na nužnosti strukturalnih promjena ZPP F BiH, digitalizaciji parničnog postupka, objektivnoj preinaci tužbe u toku pripremnog ročišta, postupcima po pravnim lijekovima, spornom pravnom pitanju, ujednačavanju sudske prakse, te troškovima parničnog postupka. 

Uvodničar u drugi dan savjetovanja je bio Dr. Smajo Šabić, koji je učesnicima predstavio rezultate istraživanja svoje doktorske disertacije na temu „Pravni položaj parničnih stranaka u pogledu disponiranja tužbenim zahtjevom“. Nakon toga je uslijedila analiza dostavljenih prijedloga za izmjene i dopune ZPP -a F BiH. Savjetovanje je rezultiralo određenim zaključcima za izmjene navedenog pravnog akta , koji će CEST F BiH dostaviti Federalnom ministarstvu pravde F BiH na dalje postupanje. Doktorsku disertaciju možete preuzeti ovdje.

 

Dr. sc. Arben Murtezić; Direktor CEST FBiH ovom prilikom je izjavio: „Fokus opšte, pa i stručne javnosti je u najvećem dijelu na krivičnom zakonodavstvu i tom dijelu pravosuđa. Međutim, velik broj predmeta, oko 40%, u sudovima čime parnični predmeti koji su od velike važnosti za veliki broj pojedinaca, ali i društvo. Zbog toga smo se odlučili da iniciramo stručnu raspravu u kojoj ćemo identifikovati probleme i predložiti određena rješenja“. 

 

Programska menadžerka za Zapadni Balkan AIRE centra Biljana Brejtvejt (Braithwaite) naglasila je da “Vladavina prava podrazumeva usklađenost nacionalnih zakona i sudske prakse sa međunarodnim pravnim standardima. Zbog toga je važno što smo okupili sudije, advokate,

predstavnike izvršne vlast, akademske zajednice, kao i sve druge aktere koji su uključeni u

parnične postupke, kako bi radili na unapređenju zakonodavstva u ovoj oblasti i na taj način obezbedili građanima efikasniju zaštitu prava pred sudovima”.

 

Ovaj projekat, čije provođenje podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstvo, usredsređen je na unapređenje primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i ostalih ključnih instrumenata međunarodnog prava, kao i jačanje stručnosti i nezavisnosti pravosuđa a u cilju podrške vladavini prava i pospješivanja procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine. 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top