ČETVRTAK, 02.06.2022. godine

09:00 – 15:00

 

08:00 – 09:00     Registracija učesnika i podjela materijala

 

09:00 – 09:30     Otvaranje Savjetovanja                              

 

Uvodno obraćanje:        Hakija ZAJMOVIĆ, predsjednik Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i

                    Hercegovine

Halil LAGUMDŽIJA, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i

                    Hercegovine;

Arben MURTEZIĆ, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne

                                  i Hercegovine

Tomislav ČAVIĆ,    direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike

     Srpske

 

PLENARNO ZASJEDANJE

 

09:30 – 11:00    I SESIJA:

Moderator: Božana Banduka, Predsjednica Udruženja sudija/sudaca FBiH u periodu od 2011-2016 godine, Predsjednica Općinskog suda u Kiseljaku;

 

1.       Prof. dr Hajrija Sijerčić-Čolić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i  Prof. dr Haris Halilović, profesor Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerzitet u Sarajevu;

   „Predstavljanje projekta ABA ROLI – Program zakonodavne pomoći Krivičnim postupcima u Bosni i Hercegovini“

 

2.       Dr. sc Ljiljana Filipović, predsjednica krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH;

               "Pravo osumnjičenog odnosno optuženog na informiranje  - zakonski okvir i praksa Vrhovnog suda Federacije BiH“

 

3.       Emir Neradin, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH;

  "Vještačenja kao radnja dokazivanja u praksi Vrhovnog suda Federacije BiH"

 

4.       Sedin Idrizović, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH;

"Privilegirani svjedoci u praksi Vrhovnog suda Federacije BiH"

 

Diskusija

11:00 – 11:30    Pauza

 

11:30 – 12:45     II Sesija:

Moderator: Bahrija Dautović, Advokatska komora Federacije BiH

 

1.       Akademik Prof. dr Miodrag N. Simović, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;

„Upotreba tehničkih sredstava u krivičnom postupku“ 

 

2.       Doc. dr Tamara Marić, Ministarstvo pravde Republike Srpske i Prof. dr Veljko Ikanović, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske;

               “Kućni zatvor u uporednom zakonodavstvu”

 

3.       Dr. sc. Tadija Bubalović, profesor Pravni fakultet Univerziteta u Rijeci;

„Prava na pravni lijek protiv odluka tijela državne vlasti prema domaćem i međunarodnom pravu“

 

4.       Prof. dr sc Nezir Pivić, profesor Pravni fakultet Univerziteta u Zenici;

„Međunarodnopravni standardi zaštite žrtve u krivičnom postupku: Prikaz odabranih pravnih dokumenata“

 

 

Diskusija

 

12:45 – 13:15    Pauza

 

13:15 – 15:00     III SESIJA:

Moderator:  Davorin Jukić, Udruženje sudija Suda BiH, sudija Suda Bosne i Hercegovine;

 

1.       Katica Artuković, sutkinja Kantonalni sud Široki Brijeg, Frank Bradsher, Stalni pravni savjetnik, Ministarstvo pravosuđa SAD / Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u inostranstvu (US DoJ/OPDAT).

„Kaznena politika u Bosni i Hercegovini“

 

2.       Minka Kreho, sutkinja Suda Bosne i Hercegovine;

„Statusna konferencija“

 

3.       Dragica Glušac, tužiteljica Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske;

"Zaštita svjedoka u Bosni i Hercegovini"

 

  1. Senad Osmić, tužilac Tužilaštvo Bosne i Hercegovine;

„Položaj oštećenog u krivičnim postupcima u Bosni i Hercegovini“

 

 

15:00                     Ručak

 

Završetak prvog dana rada savjetovanja

 

 

 

PETAK, 03.06.2022. godine

09:00 – 15:00

 

SALA I

 

09:00 – 15:00    

 

PANEL- Međunarodna organizacija za migracije (IOM)

“Trgovina ljudima- zaštita prava žrtava trgovine ljudima i položaj žrtava prema praksi Evropskog suda za ljudska prava”

 

Moderator: prof. dr. sc. Eldan Mujanović, profesor na Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA

 

1.       Nerimana Rifatbegović, Projekt menadžer, IOM;

„Uvodno obraćanje i predstavljanje projekta“

 

2.       Hilmo Vučinić, sudija Suda Bosne i Hercegovine;

„Karakteristike žrtava i zaštita žrtava trgovine ljudima u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini “

 

3.       Samir Rizvo, Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije, Ministarstvo sigurnosti BiH;

„Smjernice za postupanje nadležnih institucija i ovlaštenih organizacija u suprotstavljanju trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini“

 

4.       Elvira Kurešepi, Federalna uprava Policije;

„Kratko predstavljanje rada Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima  Federacije  BiH“

 

5.       Sena Uzunović, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine; 

„Osiguranje prava žrtava u okviru krivičnih istraga međunarodne trgovine ljudima- sa posebnim osvrtom na slučaj Zoletić i dr. protiv Azerbajdžana“

 

6.       Radmila Dragičević-Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije;

„Zaštita žrtava trgovine ljudima u aktuelnoj sudskoj praksi u Srbiji“

 

7.       Mr. Merima Gutić, sudija Kantonalni sud Tuzla;

“Odnos krivičnih djela Trgovina ljudima i Zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika-analiza sudske prakse (predmet Ahmetović)” 

 

 

 

Diskusija

 

 

PETAK, 03.06.2022. godine

09:00 – 15:00

 

SALA II

09:00 – 13:00

 

PANEL- AIRE CENTAR/Regionalna Antikorupcijska Inicijativa/CPRC

“Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima - primjeri dobre prakse i značaj regionalne saradnje”

 

Moderator: prof. dr. sc. Darko Datzer, profesor na Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA

 

Predstavnik AIRE Centra/Regionalne Antikorupcijske Inicijative

Uvodno obraćanje i predstavljanje projekta

 

1.       Prof. dr. sc. Eldan Mujanović, profesor Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije/Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu 

Oduzimanje nezakonito stečene imovine u Federaciji BiH- analiza primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (2015-2022)“ 

 

2.       Sanela Rondić, sutkinja, Kantonalni sud u Sarajevu, 

Primjeri dobre prakse u primjeni zakonskih propisa o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i nezakonito stečene imovine- Analiza slučaja Emiran

 

3.       Feđa Fejzagić, tužilac, Kantonalno Tužilaštvo Kantona Sarajevo  

Identifikacija, praćenje i otkrivanje imovine stečene krivičnim djelom- Izazovi i mogućnosti praktičnog djelovanja

 

4.       mr. iur Sabina Husejnagić, advokat iz Tuzle, mr. iur Dijana Hasić, advokat iz Sarajeva

Mjere osiguranja u postupku oduzimanja nezakonito stečene imovine u Federaciji BIH

 

5.       Nataša Trninić, zamjenik tužioca za organizovani kriminal, Tužilaštvo za organizovani kriminal Republike Srbije

"Studija slučaja, praksa i problemi u primeni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela u Republici Srbiji" 

 

6.       Merisa Nurkić, tužilac, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Paket aranžman” za migrante utvrđivanje imovinske koristi u krivičnom postupku

 

Diskusija

 

13:00 – 13:30    Pauza

 

13:30 – 14:00   Prezentacija priručnika

 

Nikola Sladoje, pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine,

“Predstavljanje i način korištenja vodiča za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima i eksproprijaciji ”

 

 

14:00 - 15:00

 

PANEL - Elektronski dokazi

Panel podržan od strane Ministarstvo pravosuđa SAD / Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u inostranstvu (US DoJ/OPDAT)

Moderator: Živana Bajić, predsjednica Udruženja tužilaca RS, tužilac Javno republičko tužilaštvo RS

 

  1. Sandra Budiša sudija Osnovni sud Banja Luka;

„Korišćenje privatnog audio ili video snimka kao dokaza u krivičnom postupku“

 

  1. Jasmina Mujezinović, tužiteljica Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i Saša Petrović Federalna uprava policije;

„Digitalni dokazi“

 

 

PETAK, 03.06.2022. godine

09:00 – 15:00

 

SALA III

09:00 – 12:45

 

PANEL – USAID-ov projekt Pravosuđe protiv korupcije

„Korupcija i organizovani kriminal visokog nivoa“

Moderator: Biljana Potparić Lipa, USAID-ov projekt Pravosuđe protiv korupcije i Gorana Žagovec Kustura, USAID-ov projekt Pravosuđe protiv korupcije

 

Uvodno obraćanje – Jasna Kilalić, zamjenica direktora Odjela za demokratiju, USAID Misija u BiH

 

Izlagači:

               

1.       Emir Neradin, sudija, Vrhovni sud Federacije BiH

„Predstavljanje nacrta analize kaznene politike u predmetima korupcije, privrednog i organizovanog kriminala“

 

2.       Prof. dr Veljko Ikanović, sudija, Vrhovni sud Republike Srpske

„Trgovina uticajem i srodna koruptivna krivična djela“

 

3.       Prof. dr. sc. Haris Halilović, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA

„Svjedok pokajnik – uporedni pregled“

 

4.       Samir Selimović, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo

„Svjedok pokajnik – praktični aspekti“

 

Diskusija

 

12:45 – 13:15  Pauza

 

13:15 – 15:00

PANEL – Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH

Moderator: Diana Kajmaković, Udruženje tužilaca BiH, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine

 

1.       Sabina Sarajlija, Glavna tužiteljica Kantonalno tužilaštvo Sarajevo

„Izazovi u procesuiranju predmeta organizovanog, privrednog kriminala i korupcije visokog nivoa

 

2.       Mladen Milosavljević Federalna uprava policije,

„Etika, vještaci i (ne)znanje kao mogući problemi BiH pravosuđa“

 

  1. Nina Kisić i Goran Dragović, Advokatska komora Federacije BiH.

Nova sudska praksa ESLJP u pogledu krivičnog djela Krijumčarenje migranata“

 

  1. Nedžad Baković, sudija Općinski sud  Kiseljak,

„Specifičnosti krivičnog postupka protiv pravnih osoba“

 

Diskusija

 

PETAK, 03.06.2022. godine

09:00 – 15:00

 

SALA IV

 

09:00 – 12:30

Panel - Atlantska inicijativa

Razmatranje pravosudnog odgovora u slučajevima silovanja i seksualnog uznemiravanja u praksi pravosuđa u BiH 

Moderator: Nebojša Savić, Udruženje sudija Brčko Distrikta BiH, sudija Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH

 

1.       Dr. Majda Halilović, Atlantska inicijativa             

„Predstavljanje rezultata istraživanja Atlantske inicijative“

 

2.       Adisa Zahiragić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu;

„Pregled međunarodnih i domaćih pravnih propisa i osvrt na sudsku praksu u BiH u slučajevima KD silovanje: Procjena olakšavajućih i otežavajućih okolnosti i sankcionisanje“

 

3.       Melika Murtezić, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu;             

„Preporuke za postupanje sudova i tužilaštava: Ocjena olakšavajućih i otežavajućih okolnosti u procesuiranju KD silovanja „

 

12:30 – 13:00    Pauza

 

13:00 – 15:00

Panel Maloljetnici

Moderator: Šeila Heljić, predsjednica Udruženja tužilaca/tužitelja Federacije BiH, tužiteljica Kantonalno tužilaštvo Sarajevo

 

  1. Prof. dr Vildana Pleh, profesorica Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevo;

Sudska individualizacija mjera i sankcija maloljetnim prestupnicima u maloljetničkom pravosuđu Bosne i Hercegovine

 

  1. Prof. dr Sadmir Karović, Državna agencija za istragu i zaštitu;

„Krivična odgovornost roditelja za maloljetna lica u Bosni i Hercegovini“

 

  1. Dino Redžović, tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju;

"Krivičnopravni tretman maloljetnika zbog zloupotrebe opojnih droga"

 

4.       Snežana Živković, tužilac Okružno javno tužilaštvo Banja Luka;

„Istraga punoljetnih osumnjičenih gdje su oštećena djeca sa osvrtom na krivična djela protiv polnog integriteta“

 

Diskusija

 

 Završetak drugog dana rada  Savjetovanja

15:00                       Ručak

 

20:00                        Zajednička večera

 

SUBOTA: 04.06.2022. godine

09:00 – 13:00

 

 

PLENARNO ZASJEDANJE 

 

09:00 – 12:00  IV SESIJA

Moderatori: Arben Murtezić, direktor JU CEST FBIH i Tomislav Čavić, direktor JU CEST RS

 

„Etički izazovi i ključna pitanja integriteta u pravosuđu Bosne i Hercegovine“

 

  1. Aleksandra Martinović, sutkinja Ustavnog suda Federacije BiH i Nermina Kuloglija, novinarka BIRN Bosne i Hercegovine;

               “Međunarodni standardi i bazični principi o nastupima u javnosti sudija i tužilaca“

 

2.       Nives Ćetojević, sutkinja Osnovni sud Banja Luka;

„Sloboda izražavanja i najnovija praksa Evropskog suda za ljudska prava o povredi člana 10. Konvencije o ljudskim pravima“

 

  1. Katica Artuković, sutkinja Kantonalnog suda u Širokom Brijegu,  Željko Dragojević, direktor Sudske policije RS, Radna grupa Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za sigurnost pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini (neko od predstavnika grupe);

„Sigurnosni ambijent kao bitan preduvjet za nezavisan rad i integritet nositelja pravosudnih funkcija"

 

4.       Alena Kurspahić Nadarević, glavna disciplinska tužiteljica UDT VSTV i Mirza Hadžiomerović, zamjenik glavne disciplinske tužiteljice UDT VSTV;

“Sloboda izražavanja u svjetlu recentne prakse Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH”

Diskusija

 

12:00 – 13:00     Završni plenarni dio Savjetovanja

 

Vildana Helić, Predsjednica organizacionog odbora XX Savjetovanja iz krivične oblasti Neum 2022,

 

-          Izvještaji radnih grupa

-          Zaključci Savjetovanja

-          Završna obraćanja

 

13:00                     Ručak

 

 

*Organizator zadržava pravo izmjene programa rada

 

 

Organizatori savjetovanja

 

-          Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

u saradnji sa

-          Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine,

-          Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske,

-          Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine,

-          Udruženjem sudija Republike Srpske,

-          Udruženjem sudija Suda Bosne i Hercegovine,

-          Udruženjem sudija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

-          Udruženjem žena sudija u Bosni i Hercegovini

-          Udruženjem tužilaca Bosne i Hercegovine,

-          Udruženjem tužitelja/tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine,

-          Udruženjem tužilaca Republike Srpske,

-          Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine,

-          Advokatskom komorom  Republike Srpske,

-          Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

-          Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC)

-          Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI)

 

Savjetovanje su podržali

 

-          Ministarstvo pravosuđa SAD / Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u inostranstvu (US DoJ/OPDAT)

-          IOM - Međunarodna organizacija za migracije

-          AIRE Centar

 

-          Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)/ Bosna i Hercegovina

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top