Danas je Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku AIRE centar Programa za Zapadni Balkan, održao edukaciju na temu “Femicid”, koja je okupila preko 30 sudija/kinja, tužitelja/ica, policijskih službenika/ca i predstavnika/ca centara za socijalni rad iz BiH, odnosno ključnih aktera koji mogu doprinijeti sprečavanju ili adekvatnom procesuiranju femicida. Trening su održale ekspertice na temu femicida i rodno zasnovanog nasilja, Kosana Beker, programska direktorica nevladine organizacije FemPlatz, i Sandra Budiša, sutkinja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, koje su ujedno i dio Mreže sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti u Zapadnom Balkanu.

 

"Izuzetno je važno da je CEST prepoznao značaj teme femicida i uključio je u obuku. Bosna i Hercegovina, kao i sve države u regionu, suočava se sa veoma rasprostranjenim nasiljem prema ženama, uključujući i femicide. Imajući u vidu da je u pitanju najekstremnija manifestacija nasilja prema ženama, od ključne je važnosti da pravosudni sistem pruži dobar odgovor na femicide i pokušaje femicida", kazala je Kosana Beker, espertica za rodnu ravnopravnost.

 

Tokom edukacije ekspertica Beker je pojasnila pojam femicida, te dala pregled međunarodnih standarda i praksi u vezi s njim. Razmatrajući različite pristupe iz cijelog svijeta, prikazala je kako se druge zemlje bore protiv femicida, pritom dajući korisne sugestije koje mogu podstaknuti adekvatniji pravosudni odgovor na ovaj najekstremniji oblik rodno zasnovanog nasilja u BiH.

 

"Zakoni u BiH su solidni, ali njihova primena uvek može da bude bolja i ujednačenija. Takođe, važno je da ceo pravosudni sistem prepozna da je femicid posebna vrsta ubistva, da je u pitanju rodno zasnovano ubistvo žene, te da u ovim slučajevima postupa u skladu sa tim. Na međunarodnom nivou, ova tema je poslednjih godina veoma aktuelna, posebno na nivou Ujedinjenih nacija, pa je ova obuka ujedno i prilika da se sa predstavnicima/cama pravosudnog sistema prodikutuje o primeni međunarodnih standarda u ovoj oblasti", pojasnila je Beker.

 

Sutkinja Sandra Budiša osvrnula se na stanje u BiH kada je riječ o femicidu, sa posebnim fokusom na zakone i sudsku praksu.

 

"Kada govorimo o temi femicida i rodno zasnovanog nasilja, od velikog je značaja da kao nosioci pravosudnih funkcija pravilno shvatimo težinu posljedica ovih krivičnih djela. Pravilnim razumijevanjem, možemo da doprinesemo smanjenju učestalosti izvršenja ovih krivičnih djela. Posebno stavljam naglasak da se tokom istrage provedu neophodna vještačenja, kako bi se utvrdilo koja su to stanja i uslovi kod učinilaca doveli do izvršenja krivičnih djela. Sudovi samo tada imaju mogućnost izricanja adekvatnih krivično pravnih sankcija, a naročito mjera bezbjednosti, kojima je cilj da se otklone stanja i uzroci koji su doveli do izvršenja ovih krivičnih djela", kazala je sutkinja Budiša.

 

Sutkinja Budiša također je objasnila zašto je ovo goruća tema za bh. pravosuđe.

 

"S obzirom da je broj femicida u porastu, smatram da je neophodna aktivnija i osvješćenija uloga ovlašćenih službenih lica, tužilaca i sudija u otkrivanju i gonjenju, a zatim i procesuiranju, učinilaca krivičnih djela koja u sebi sadrže komponentu rodno zasnovanog nasilja, jer se femicid upravo i javlja kao posljedica gradacije izvršenja lakših oblika krivičnih djela koja su rodno zasnovana. Smatram da kao pripadnici profesionalne zajednice, adekvatnim kažnjavanjem učinilaca rodno zasnovanog nasilja, možemo doprinijeti nastanku sigurnijeg okruženja za sve nas" pojasnila je sutkinja Budiša.

 

 

Edukacija je održana u okviru projekta „Rodna ravnopravnost i borba protiv nasilja prema ženama i femicida na Zapadnom Balkanu“ koji je podržala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top