Regionalni izvještaj o sudskom odgovoru na femicid na Zapadnom Balkanu predstavlja skraćenu i prilagođenu verziju nacionalnih istraživanja o femicidu koja su sve države Zapadnog Balkana sprovele tokom posljednje tri godine. Osnovni cilj ovog izvještaja je da veoma sažeto predstavi trenutno stanje stvari kada je riječ o sudskom odgovoru na femicid u državama Zapadnog Balkana. Kratak prikaz propisa čitaocima omogućava da se upoznaju sa nacionalnim krivičnopravnim zakonodavstvom o raznim vrstama ubistava, budući da je ono na raspolaganju tužiocima i sudijama kada treba pravno da okvalifikuju krivična djela. Pored toga, predstavljene su po dvije studije slučaja za svaku zemlju koje daju uvid u sudski postupak i sankcije koje se izriču učiniocima femicida, dok se u komentarima tih studija ukazuje na to šta je trebalo drugačije učiniti kako bi se obezbijedio valjani sudski odgovor na femicid. Na samom kraju izvještaja je dato nekoliko preporuka koje su važne, relevantne i primjenjive u svakoj državi Zapadnog Balkana, dok su preporuke upućene pojedinačnim državama iznijete u nacionalnim izvještajima.

 

 

Regionalni izvještaj možete preuzeti OVDJE

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top