Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, u saradnji sa AIRE centrom, te uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, održali stručni seminar na temu „Rodno zasnovano nasilje i femicid“ u Sarajevu.

 

 

„Nažalost se naše društvo susreće sa velikim brojem ubistava žene. Ubistva sve više imaju sve elemente femicida i pravosudni sistem mora pružiti adekvatnu reakciju. To je provođenje učinkovitog sudskog postupka. Kvalifikacija ovih djela je vrlo značajno pravno pitanje jer femicid nije reguliran kao posebno krivično djelo nego se procesuira kroz različite kvalifikacije djela: ubistvo, kvalifikovano (teško) ubistvom ubistvo na mah, nasilje u porodici sa smrtnim posljedicama, a u konačnici od kvalifikacije djela ovisi i visina kazne. Praksa do sada ukazuje da se u malom broju krivičnih predmeta odlučivalo o imovinsko-pravnom zahtjevu, mada bi zbog ekonomičnosti i efikasnosti bilo jako dobro da se u istom postupku odluči i o ovom pitanju kad postoje uvjeti za to (na primjer, dovoljno dokaza)", kazala je sutkinja Gorušanović Butigan.

 

 

Azmira Mejrušić, sutkinja Okružnog suda u Doboju i edukatorica ovog seminara, kazala je kako unapređenja krivičnih zakona nije nemoguće, ali da je to proces koji zahtjeva učešće cjelokupnog društva.

“Svjedoci smo svakodnevnih protesta vezanih za nemile događaje na području cijele države koji su rezultirali neželjenim posljedicama. Bilo bi poželjno u naše krivično zakonodavstvo uvrstiti kao posebno krivično djelo femicid i na tom polju se već vode pregovori, a veliki doprinos tome donose nevladine organizacije i mnogobrojna udruženja građana. Dakle, potreban je sistemski pristupiti rješavanju ovog problema koji će uvažiti postojeće nedostatke na nacionalnom nivou i ponuditi nova rješenja i modalitete", kazala je sutkinja Mejrušić.

U okviru događaja predstavljen je priručnik za pravosuđe "Postupanje u slučajevima femicida" sadrži smjernice za adekvatnu kvalifikaciju krivičnog djela, te preporuke za odmjeravanje otežavajućih i olakšavajućih okolnosti.

   

 

Pored toga, priručnik sadrži preporuke za zaštitu prava žrtava pokušaja femicida u krivičnom procesu, posebno imajući u vidu njihova prava da budu tretirane s dostojanstvom i poštovanjem, da ne budu izložene predrasudama, da im se omogući pravo na zaštitu identiteta i sigurnosti, te pravo da traže naknadu nematerijalne štete koja je nastala izvršenjem krivičnog djela.

U okviru događaja predstavljen je i regionalni izvještaj "Sudski odgovor na femicid na Zapadnom Balkanu – pravni okvir i sudska praksa", koji je rezultat trogodišnjeg istraživanja femicida. Izvještaj pruža preporuke za unapređenje procesuiranja i suzbijanje femicida u regionu.

 

 

Priručnik i regionalnu studiju možete preuzeti na linku: https://shorturl.at/zAFHL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top