Na osnovu Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2015. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 22. i 23. oktobra/listopada 2015. godine u Sarajevu, održan je seminar za polaznike početne obuke generacije 2015/2017  pod nazivom: „Modul 3 – Krivična oblast“
Seminar su realizirali stalni edukatori Centra g-đa Božidarka Dodik, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i g-din Adis Husić, tužilac Kantonalnog tužilaštva u Zenici.

Cilj seminara Modula 3 početne obuke bio je detaljnije upoznavanje stručnih saradnika/savjetnika sa principima krivičnog postupka iznesenih kroz sudsku praksu sudova u Bosni i Hercegovini, te Pokretanje krivičnog postupka, tok istrage i radnje dokazivanja. Tako su na ovom seminaru obrađene teme: „Principi krivičnog postupka: princip zakonitosti, akuzatornosti, legaliteta krivičnog gonjenja, pretpostavka nevinosti i in dubio pro reo, ne bis in idem, princip jednakosti u postupanju i princip slobodne ocjene dokaza; Pokretanje krivičnog postupka; Uloga subjekata u krivičnom postupku i u istražnom postupku; Radnje dokazivanja - pretresanje stana, prostorija i osoba; privremeno oduzimanje predmeta i imovine i ispitivanje osumnjičenog.


Grupu polaznika prve godine početne obuke generacije 2015/2017  čine stručni saradnici/savjetnici Suda Bosne i Hercegovine, Kantonalnog suda Tuzla, Općinskih sudova: Tuzla, Orašje, Bihać, Cazin, Velika Kladuša, Kiseljak, Mostar, Sarajevo, Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva, Kantonalnih tužilaštava: Sarajevo, Široki Brijeg, Bihać, Livno, Tuzla i Zenica. Seminaru je prisustvovao 31 polaznik prve godine početne obuke. 
Naredni seminar Modul 4 – Izvršna i vanparnična oblast, za polaznike prve godine početne obuke generacije 2015/2017 biće održan 10. i 11. novembra/studenog 2015. godine. 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2022. godinu

Prijava

Go to top